عوامل و موانع اندیشه ورزی از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

یکی از مهمترین ابزارهای آدمی در مسیر هدایت و تشخیص حق و باطل، عقل و اندیشه است. این پژوهش در ابتدا به تبیین جایگاه اندیشه از نگاه قرآن  میپردازد و در ادامه موانع و عوامل  اندیشهورزی بیان  میگردد. تحقیق حاضر به این سؤالات پاسخ  میدهد که در نگاه قرآن، اندیشه از چه جایگاهی برخوردار است؟ و از منظر قرآن اسباب تقویت و یا تضعیف اندیشه کدامند؟ و این نتایج حاصل  میشود که قرآن به تفکر و  اندیشهای تأ کید  میورزد که در راستای تقرب به خداوند باشد و  آنرا از معیارهای ارزش و کرامت آدمی در پیشگاه خداوند معرفی  مینماید به  گونهای که ترک تعقل و عدم اندیشه را موجبات سقوط به مرتبۀ حیوانیت  میداند. برخی  ویژگیهای فردی و یا شرایط محیطی همچون گناهان، تقلید کورکورانه، هوی پرستی،  شتابزدگی، شبهات و امور لغو حجاب دیدۀ جان  میشوند و انسان را از تشخیص حقایق و سلوک در صراط مستقیم باز  میدارند و عواملی همچون ایمان، تقوی، معجزات و سیر در تاریخ نیز آدمی را در این زمینه یاری  میرسانند.

کلیدواژه‌ها