آیندهپژوهی: علم یا هنر؟

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی همدان

2 استادیار گروه آینده‌اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

ما در این مقاله با ایجاد تمایز بین علم توصیفی و علم طراحی سعی در شفاف سازی ماهیت آیندهپژوهی داریم. به جای تقسیم بندی تحقیقات به پایه و کاربردی، به نظر می رسد این تمایز از نقطه نظر فهم ماهیت حوزه های «عملی »و «حرفه ای» جدید مفید باشد. این شناخت ماهیت حوزه های جدید ،به شفاف سازی پرسش مطرح شده در عنوان مقاله کمک می کند؛ تضاد بین «علم» و «هنر» در اینجا بین علوم طبیعی و انسانی وجود ندارد بلکه تمایز لاتین، بین (ساینتیا )شکلی از دانش( و آرس )شکلی از مهارت است. آرس ترجمه واژه یونانی «تکنه»6 است و می توان این پرسش را اینگونه دوباره فرمول بندی کرد که آینده پژوهی علم است یا نوعی فناوری اجتماعی.

کلیدواژه‌ها