چیستی دیپلماسی علم و فناوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 کارشناس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

 واژه" دیپلماسی علم و فناوری"  مفهوم نوینی است که در دهه های اخیر در سیاست خارجی  کشورها مطرح گردیده است. علم و فناوری به عنوان یکی از عرصه های دیپلماسی فضای مناسبی را برای گفت و گو میان دولت ها فراهم می سازد. دیپلماسی علم و فناوری از جمله ابزارهای مهمی است که کشورها برای دستیابی به اهداف خود از آن بهره می گیرند.
این مقاله درصدد تبیین چیستی «دیپلماسی علم و فناوری» است.  رسالت بنیادین دیپلماسی علم و فناوری مدیریت بر روابط میان کشورها و سایر بازیگران بی نالمللی با استفاده از علم و فناوری است که به واسطه آن کشورها از طریق تعاملات رسمی و غیررسمی به مدیریت ،هماهنگی و صیانت از منافع ملی خود می پردازند .در این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است .
دیپلماسی علم و فناوری  در ایجاد ارتباط ، اعتماد و افزایش تبادلات علمی میان کشورهای جهان نقش به سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها