نگاهی به "هویت معنوی" از دیدگاه روان شناسان غربی: آیا می توان آن را ترویج داد؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

به نظر می رسد که از منظر گفتمان کثرت گرای این عصر پرداختن به تربیت معنوی، بیش از تربیت دینی، می تواند راهگشا باشد زیرا اگر به معنویت به عنوان جوهرۀ مشترک ادیان بنگریم، این امر نقطه مشترکی برای دیدگاه های گوناگون است. از طرفی توجه جهانی به علم معنویت در کودکان و نوجوانان، به عنوان عاملی که نقش مهمی در رشد و توسعه انسان دارد، رو به افزایش است. بررسی چگونگی ورود معنویت2 به هویت فرد از لوازم ضروری پرداخت علمی و روانشناسی این مبحث است. این مجال، فرصتی است برای نگاهی به نظریه های روان شناسی غربی پیرامون تشکیل انگاره های معنوی فرد یا هویت معنوی.3 این مقاله به ضرورت پرداختن به هویت معنوی، علل پیچیدگی تبیین آن ،تعاریف، ارتباط معنویت با دین، بررسی فردی یا اجتماعی بودن هویت معنوی، عوامل مؤثر و در نهایت به همبسته های هویت معنوی از دیدگاه روان شناسان غربی می پردازد.

کلیدواژه‌ها