ارزیابی اثرات زیست محیطی: دستیابی به توسعه پایدار از راه افزایش سواد مدنی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، پژوهشگر ارتباطات علم

2 مهندس کامپیوتر

چکیده

ارزیابی اثرات زیست محیطی می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی در دست مدیران برای توسعه پایدار عمل کند.  این مقاله توضیح می دهد که ارزیابی اثرات زیست محیطی با افزایش سواد مدنی شهروندان، روند توسعه پایدار را تسریع می کند. ارزیابی اثرات زیستمحیطی، شناخت مردم را نسبت به محیط زیست و فعالیت های توسعه ای افزایش می دهد، حساسیت آنها را نسبت به تغییرات محیط پیرامونی شان بیشتر می کند و امکاناتی را برای مشارکت در انتخاب مسیر توسعه منطقه و محل زندگی در اختیار مردم منطقه قرار می دهد و با رویکردی دیگر، به افزایش سواد مدنی مخاطبان می انجامد. توسعه پایدار فرایند تغییر در استفاده از منابع، هدایت سرمایهگذاری ها، سمت گیری توسعه فناوری است، به طوری که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. دستیابی به این شکل از توسعه نیازمند همکاری و هم فکری افراد بشر و شهروندان هر منطقه با یکدیگر و با دولت است. از این رو، ارزیابی اثرات زیستمحیطی به مثابه ابزاری برای توسعه پایدار و افزایش سواد مدنی محسوب می شود. با توجه به اینکه سواد مدنی در ارتباط نزدیک با ترویج علم قرار دارد، این مقاله بحثی نظری برای معرفی، ترویج و بسط آگاهی علمی در این باره است.

کلیدواژه‌ها