درآمدی بر مفهوم «ترویج علم» در رسانه ها؛ و تحلیل محتوای مجلۀ علمی عمومی «اطلاعات علمی» (1385-1390)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ترویج و عمومی سازی علم مفهومی است که به کمبود علمی و فهم علم در میان افراد جامعه می پردازد. روش های گوناگونی در ترویج علم مطرح شده و به آزمون گذاشته شده است. همچنین رویکردها و رهیافت های گوناگونی از جمله سواد علمی، فهم عامه از علم، گفتگو و مشارکت عمومی در علم، در این حوزه مطرح شده اند؛ این مطالعه با روش اسنادی به تعریف ترویج علم و مفاهیم وابسته به آن پرداخته است؛ در ادامه به منظور بررسی و شناسایی نقش و جایگاه مجله های علمی عمومی در ترویج علم، به تحلیل محتوای مطالب ارائه شده در مجله «اطلاعات علمی» )به عنوان نمونه( بین سال های 5831 تا 0931 پرداخته شده است. این مجله مدت 52 سال منتشر می شده؛ که اکنون انتشار آن متوقف شده است. ماهنامه «اطلاعات علمی» از لحاظ برخورداری از ویژگی ها و امتیازهای مجله های علمی عمومی گزارش شده در متون ،مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهند انتشار منظم، وجود نسخه الکترونیکی ،تنوع حوزه های موضوعی تحت پوشش و ... عوامل تأثیر گذار در توزیع مطلوب این مجله ها است.

کلیدواژه‌ها