تأثیر نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب فراگیران

نویسنده

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

نقشه مفهومی یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری است که می­تواند یادگیری معنادار را در فراگیران تسهیل کند. این روش از زمان ابداع تاکنون به صورت مؤثری در آموزش رشته­های مختلف علوم پزشکی از جمله پرستاری و در رشته­های علوم انسانی از جمله روان­شناسی، زبان­های خارجی و غیره استفاده شده است. مطالعه حاضر به تأثیر به کارگیری این روش در بالا بردن توانایی درک مطلب شنیداری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی می­پردازد. هدف از انجام این تحقیق این بوده است که نشان دهد نگارش مفاهیم بر توانایی شنیداری زبان­آموزان سطح متوسط تأثیر می­گذارد. این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی بهره می­گیرد که بی­تردید پیچیده­ترین و علمی­ترین شکل پژوهش است. هدف پژوهشگر از آزمایش استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده­هایی است که مورد کنترل قرار می­گیرند.
   برای انجام این تحقیق 60 دانشجوی همانند از بین 91 دانشجوی رشته مترجمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر انتخاب و به دو گروه سی نفره تقسیم شدند. از هر دو گروه امتحان پیش­آزمون گرفته شد تا اطمینان حاصل شود که از نظر توانایی شنیداری متون انگلیسی همانند هستند. پس از گذشت یک ماه هر دو گروه در امتحان پس­آزمون شرکت کردند. به گروه آزمایشی قبل از شنیدن متون، آموزش ویژه داده شده بود ولی به گروه  کنترل آموزش بی­اثر داده شده بود. نتایج نشان داد که آموزش ویژه تأثیر به سزایی بر نمره­های پس­آزمون گروه آزمایشی گذاشته است، حال آنکه نمره­های پیش­آزمون و پس­آزمون گروه کنترل تفاوت کمی داشته است.

کلیدواژه‌ها