تشخیص بهنگام کودکان با ناتوانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار بخش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشدروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز

چکیده

تشخیص بهنگام و برنامه‌ریزی برای کودکان با ناتوانی می‌تواند بر تحول همه­ جانبه آنها مؤثر باشد. با وجود این، تشخیص بسیاری از ناتوانی‌ها به ویژه ناتوانی‌های خفیف در سال‌های نخستین کودکی بسیار مشکل است. پژوهش حاضر با هدف بیان اهمیت و معرفی تشخیص بهنگام، تشخیص ناتوانی کودک برای جایدهی مناسب و ارائه مداخله بهنگام با تأکید بر کاربرد آن در ایران انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مروری بود. بر این اساس با بررسی پیشینه نظری و پژوهشی در مورد تشخیص بهنگام، تعریف، اهمیت و ضرورت، مراحل، منابع، فواید، چالش‌ها و موانع تشخیص بهنگام وکاربرد تشخیص بهنگام در ایران ارایه شد.
نتایج نشان داد ارزش تشخیص بهنگام برای کودکان با ناتوانی حیاتی است و اگر دانش عمومی درباره تشخیص بهنگام گسترش یابد می‌تواند برای خود کودک، خانواده دارای کودک در معرض خطر، دولت و جامعه مفید و مؤثر باشد؛ زیرا نخست؛ مانع گسترش ناتوانی کودک می‌شود، دوم؛ در کاهش هزینه‌های گزاف درمانی و حمایتی برای خانواده و جامعه صرفه‌جویی می‌شود و سوم؛ باعث می‌‌شود تا نهادهایی که در جامعه خدمات حمایتی برای افراد با ناتوانی ارائه می‌دهند، وقت و هزینه بیشتر برای خدمات پیشگیری داشته ‌باشند و خدمات آنها متمرکز بر تشخیص بهنگام و پیشگیری از ناتوانی‌ها شود.

کلیدواژه‌ها