تاثیر برند منابع انسانی بر بهره وری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 -کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان. پژوهشگر و مدرس دانشگاه

2 دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

3 دکتری مدیریت منابع انسانی، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

10.22034/popsci.2021.250960.1063

چکیده

امروزه سازمان های به خوبی به این امر واقفند که مهم ترین دارایی هرسازمانی منابع انسانی آن است. برند منابع انسانی به عنوان یک منبع رقابتی استراتژیک به عنوان موضوع جدیدی در سال های اخیر مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برند منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی سازمانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان امور اقتصادی و دارایی شهرستان کرمانشاه به تعداد 116 نفر است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی سازه و برای تعیین اعتبار و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت برند منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان امور اقتصادی و دارایی شهرستان کرمانشاه به تعداد 116 نفر است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی سازه و برای تعیین اعتبار و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت برند منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی است.

کلیدواژه‌ها