تاسیس موزه سیل به‌عنوان تکنیک آموزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه ابخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

10.22034/popsci.2021.279749.1082

چکیده

در میان همه مخاطرات طبیعی در جهان و از جمله در ایران سیل از مخرب‌ترین آن‌هاست و بیشترین فراوانی وقوع را نیز داراست. با این وجود به دلیل نیاز اساسی انسان به آب، بشر اولیه مجبور بوده که در کنار رودخانه‌ها ومحیط‌های آبی زندگی کند. برای تداوم رابطه متعادل بین انسان و طبیعت و توسعه پایدار، شناخت طبیعت برای انسان مهم بوده و این شناخت جزء از راه آموزش به دست نمی‌آید. درهمین راستا تأسیس پارک موزه سیل در برخی کشورها آغاز گردید که محلی برای ایجاد آرامش توام با تفکر وتجربه درباره سیل و پیامد های منفی آن است. پارک-موزه سیل مکانی است جهت ارائه دستاورد علمی روز با زبانی ساده درقالب دستگاه‌ها و وسایل آموزشی باهدف افزایش سطح سواد جامعه تا مردم بتوانند به‌طور عملی با بخش‌های مختلف سیل آشنا شوند. این موزه‌ها درتمام نقاط دنیا مزایای زیادی برای شهر وکشور خود بهمراه دارند که ایجاد شغل‌های علمی و غیرعلمی وتا رشد اقتصادی منطقه را شامل می‌شوند. در این مقاله به بررسی ساختار، اهداف و دستاوردهای موزه سیل می‌پردازیم و فوایدی که این موزه برای جامعه، افراد، شهر وکشوردارد را شرح می‌دهیم. ازآنجایی‌که به‌جز 10درصد از مساحت ایران، بقیه نقاط پتانسیل سیل‌خیزی دارد‌، لذا این مقاله بر آن است تا مروری بر مهمترین موزه‌های سیل جهان داشته و از تجارب آن‌ها برای احداث پارک موزه سیل در ایران استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها