سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی: مورد مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات دانشگاه خوارزمی

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهواز

10.22034/popsci.2021.285375.1089

چکیده

هدف این پژوهش، سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. جامعه آماری آن، تمامی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد زامپاتکیس و موستاکیس نسخه 2007 است که در نهایت 114 پرسش‌نامه تکمیل شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان دارای رفتارکارآفرینانه هستند و میان ویژگی‌های رفتارکارآفرینی این گروه و رشته تحصیلی آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد. وجود رابطه کلیدی معنادار میان رشته تحصیلی و رفتارکارآفرینی کتابداران، برای حرفه کتابداری و متخصصان آن دارای ارزش افزوده است. کتابخانه‌های عمومی با ارائه برنامه‌های ترویج کارآفرینی و نوآوری و تبدیل شدن به مراکز فناوری و ایجاد زمینه برای تشویق تولید خلاق در پیشرفت چشم‌اندازهای فناوری‌محور و اقتصاد دانش‌بنیان مشارکت می‌کنند. با پذیرش این نقش‌ها و کارکردها، کتابخانه‌ها نه‌تنها کاربران خود را توانا و قادر به شرکت در یک جامعه و اقتصاد دانش‌بنیان می‌سازند، بلکه آن‌ها خدماتشان را به منزله نمود واضحی از تصویر هوشمندی، خلاقیت و رقابتی عرضه می‌کنند. توجه به کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های جامعه و اقتصاد دانش‌بنیان در تحلیل‌ها و نتایج پژوهش حاضر و همچنین مطالعه متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینی از موارد نوآوری این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها