مقایسه معیارهای ارزیابی پژوهش‌ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22034/popsci.2021.260018.1068

چکیده

چکیده

هدف : هدف از انجام این پژوهش مقایسه معیارهای ارزشیابی پژوهش‌ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران است.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع تطبیقی- توصیفی است. جامعه آماری کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران می‌باشد. این پژوهش بر اساس نحوه جمع‌آوری اطلاعات یک مطالعه توصیفی تطبیقی است و از نظر هدف کاربردی است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری از روش کتابخانه‌ای استفاده‌ شده است.

یافته ها : یافته ها نشان داد که یکی از اهداف ارزیابی پژوهش‌ها در کشورهای انگلستان، ایتالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران اندازه‌گیری کیفیت تحقیقات و افزایش سطح کیفی آن‌ها است. از دیگر اهداف ارزیابی در تمام کشورها غیر از آمریکا تخصیص بودجه بر اساس عملکرد است. باشند. در کشور آمریکا تخصیص بودجه بر اساس ورودی‌های کمّی، شاخص‌های آموزشی، تعداد مدارک کسب‌شده، یا تعداد فارغ‌التحصیلان کم‌درآمد یا عضو گروه‌های اقلیتی می‌باشند. در زمینهی شاخص‌های ارزیابی، این نتیجه حاصل شد که کشورهای ایران، آمریکا، استرالیا و دانمارک با استفاده از شاخص‌های کمی، تمام کشورها با شاخص های کیفی، کشورهای انگلستان، استرالیا، فنلاند با شاخص های تأثیرگذاری و کشورهای آمریکا و دانمارک با شاخص های برتری علمی به ارزیابی پرداخته‌اند.

نتیجه گیری: روش‌های ارزیابی پژوهش‌ها در کشورهای مختلف مبتنی بر داوری همتا، کتاب‌سنجی و ترکیب داوری همتا و کتاب‌سنجی است.

کلیدواژه‌ها