کارکردهای نوین دانشگاه‌ها در ارتباط با دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر-سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران-پژوهشکده مطالعان فناوری های نوین- گروه پژوهشی مطالعات تکنولوزی

2 پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی تأثیر توانایی‌ دانشگاه‌ها بر توسعة اقتصادی است که بتواند با داده‌ها و ستانده‌ها مرتبط شود و محیط اجتماعی- اقتصادی دانشگاه‌ها را بررسی ‌کند. در بررسی جزئیات مفهوم دانشگاه‌های نسل چهارم کوشش کردیم چارچوب ساختار نسل‌های دانشگاه را بگنجانیم و در نهایت با مطالعه الگوی الماسی دانشگاه مدرن، الگوی دانشگاه مجازی را معرفی ‌نماییم. در این بررسی تأکید می‌شود که عنوان دانشگاه نسل چهارم به طور اساسی بر عناصر علمی الگوی حلزونی سه‌گانه متمرکز گردد. افزون بر آموزش، پژوهش و کاربرد دانش، کنش‌گرایی و توسعه اقتصادی به سوی آینده از هدف‌های دانشگاه‌ "نسل چهارم" است. با اطمینان می‌توان گفت بحث منطقی دانشگاه‌های نسل چهارم می‌تواند مفاهیم و تفکر مرتبط با توسعه اقتصادی در راستای دانشگاه، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته را به پیش بـَرد. منظور غیرمستقیم این مطالعه آن است که به طور کلی این پژوهش را بر پایه‌های محکم‌تری بنا کنیم تا در مطالعات بعدی تحولات و کارکردهای دانشگاه‌های ایران در خلال بررسی نسل‌ها به ویژه نسل سوم و چهارم در پژوهش‌های میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این پژوهش پرسش «دانشگاه‌ها چه می‌توانند انجام دهند» را با نمایش رفتار فعال یا غیرفعال پاسخ می‌دهیم. این مقاله به طور کلی کارکردهای نوین دانشگاه را در شرایط فعلی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد. روش شناسی این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی نسبت به کارکردهای جدید دانشگاه‌ها است. مهمترین یافته این پژوهش آن است که پیوند دانش با اقتصاد همراه با تکمیل رسالت اصلی تدریس و پژوهش به برنامة‌ کاری دانشگاه‌ها اضافه می‌‍شود.

کلیدواژه‌ها