بررسی نقش استراتژی هم‌رقابتی در عملکرد نوآوری شرکت های حوزه‌‌‌‎ی IT با ملاحظه ی میانجی‌گری ظرفیت جذب و تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیرت و حسابداری ، پردیس فارابی دانشگاه تهران .

چکیده

چکیده
در محیط ناآرام و متلاطم کسب و کار امروز ، شرکت ها بیش از بیش نیازمند همکاری با یکدیگر هستند. هم‌رقابتی استراتژی همکاری بین رقبای یک صنعت است. هم‌رقابتی یک نو واژه‌ای است که برای توصیف رقابت همکارانه پیشنهاد شده است. درحقیقت باید اذعان داشت که، هم‌رقابتی، در قیاس با سایر همکاری‌ها، مناسب‌تر و ایده‌آل‌تر به شمار می‌رود که باعث بهبود محصولات و خدمات شده و بقای شرکت‌ها و سازمان‌ها را بهتر تضمین می‌کند. در چند دهه‌ی اخیر استراتژی هم‌رقابتی با اقبال فراوانی در میان شرکت‌ها رو به‌رو شده است و پژوهش‌های این حوزه نیز روند رو به رشدی داشته است. این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر استراتژی هم‌رقابتی بر عملکرد نوآوری، با میانجی‌گری ظرفیت جذب دانش و تسهیم دانش انجام شد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از لحاظ جمع‌آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از نظر روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت‌های فعال در صنعت IT در استان تهران و قم می‌باشد و داده‌ها از 184 نفر از مدیران عامل شرکت‌های این حوزه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی ترکیبی از چند پرسشنامه‌ی استاندارد است، که روایی آن بر اساس روایی همگرا و روایی تشخیصی و پایایی آن از طریق پایایی سازه مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS23 و AMOS22 تجزیه و تحلیل شد. پس از تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار، تمامی فرضیات مطرح شده در پژوهش پذیرفته شدند.

کلیدواژه‌ها