سیاست‌های عمومی مواجهه با آثار آتی کووید 19

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

هشدار زود هنگام مسایل و آگاهی‌بخشی اولین گام در چرخه سیاست‌گذاری عمومی است. پیش‌ارزیابی موضوعات و پیش‌-نگری به سیاست‌گذاران کمک می‌کند که بتوانند پیش‌‌فعالانه عمل کرده و در مقابل اتفاقات آینده، غافلگیر نشوند. شگفتی-ساز کووید19با شیوع و پاندمیک شدن از جنبه‌های مختلف تاثیرات شگرفی بر جامعه بشری داشته است. در حال حاضر موسسات مشهور در دنیا از جمله مک‌کنزی، آلبرت کخ آلمان و مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی در چین به‌دنبال پاسخ به این سوال هسند که در صورت طولانی شدن این بیماری آثاری که بر جامعه بشری خواهد گذاشت چه خواهد بود؟ در این مقاله سعی شده است که با استفاده از روش استیپ و استفاده از منابع معتبر وبابررسی ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی وفناورانه و ارایه راهکارهای سیاستی به این پرسش پاسخ دهیم. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که این رویداد آثار مثبت و منفی متعددی داشته که بیش از همه آثار اقتصادی آن مشهود است و از طرف دیگر این پدیده موجب شده که وجه مثبت فناوری و فضای مجازی قوت بگیرد و به ‌لحاظ زیست‌محیطی زمین فرصت نفس‌کشیدن پیدا کرده و از بعد اجتماعی و سیاسی جلب اعتماد عمومی و ارایه وجوه سفید و سیاه ابعاد مختلف امور برای جامعه توسط سیاست‌گذاران، درگیر کردن واقعی طیف متنوعی از ذینفعان و اندیشیدن به راه‌حلهای بدیل در حین تصمیم‌گیری و رهبری پایدار مقابله با بحران راهکارهایی مهم برای فائق آمدن بر شرایط حاکم پس از کرونا است.

کلیدواژه‌ها