سامانه های پیشنهاددهنده نشریه جهت چاپ مقاله: ابزار کمکی پژوهشگران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

چکیده

پژوهشگران تمایل دارند برای ارتقا خود و سازمان، نتایج فعالیت‌های پژوهشی را در کوتا‌ه‌ترین زمان و از طریق رسانه‌‌هایی مانند نشریات علمی، در اختیار سایرین قرار دهند. در عصر کنونی تعداد نشریات و مقالات علمی هر ساله در حال افزایش است و تصمیم برای انتشار یافته‌های پژوهشی در نشریه‌ای معتبر و مرتبط از چالش‌های پژوهشگران، بویژه نویسندگان کم‌تجربه می‌باشد. این تاخیر در انتشار منجر به از دست دادن تازگی، اهمیت و تأثیرگذاری یافته‌های تحقیقاتی خواهد شد. از اینرو وجود ابزارهای کمکی در تسهیل انتخاب بهینه نشریه جهت چاپ مقاله ضروری به‌نظر می‌رسد. سامانه‌های پیشنهاددهنده در این حوزه، در صورتیکه بخوبی عمل کنند، می‌توانند هم برای پژوهشگران و هم برای دبیران نشریات مفید واقع شوند.
از سویی انگیزه پژوهشگران در انتخاب نشریه مناسب، جهت چاپ و انتشار یافته‌های پژوهشی، پیچیده است و به عوامل مختلفی ارتباط دارد. برای این تصمیم، به اطلاعات متعدد از منابع گوناگون، درباره ویژگی‌های نشریات نیاز است، که دستیابی به آنها ممکن است با دشواری‌هایی همراه باشد. این مهم در برخی سامانه‌های پیشنهاددهنده نشریه تا حدودی مرتفع گردیده است؛ اما در نهایت، این تصمیم بر عهده مؤلف است، تا آگاهانه و بر اساس وزن‌دهی به هر یک از ویژگی‌ها‌، نشریه مناسب را انتخاب نماید. در این مطالعه با رویکردی مروری به معرفی سامانه‌های بین‌المللی پیشنهاددهنده نشریه برای چاپ مقاله پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها