بررسی میزان دستیابی به اهداف و انطباق با ویژگی‌های آموزش غیر رسمی یک رویداد ترویج علم (مطالعۀ موردی رویداد: بیا زِ سنگ بپرسیم)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار، مدیریت آموزشی، گروه آینده پژوهشی. موزه ملی علوم و فناوری، تهران، ایران

چکیده

چکیده
ترویج علم از جمله ابزار کشورها برای دستیابی به جامعه دانا محور و شهرونیدی علمی است که با هدف درگیری و مشارکت عموم مردم با علم، از طریق ابزارها و روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. یکی از این روش‌ها برگزاری رویدادهای علمی است. این پژوهش با هدف بررسی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و همچنین میزان انطباق رویداد «بیا زِسنگ بپرسیم» با ویژگی‌های آموزش غیر رسمی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افراد بالای 20 سال است که از رویداد بازدید کرده‌اند و برابر با 53 نفر بوده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای با 17 سؤال در سه بخش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، محتوای رویداد، ویژگی‌های آموزش غیر رسمی و پیشنهادات بود. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد ضمن رضایت بازدیدکنندگان از رویداد و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده (بیش از 70 درصد) اکثر ایستگاه‌ها از ویژگی‌های آموزش غیر رسمی برخوردار بودند. این نتایج استقبال و علاقه‌مندی عموم مردم به شرکت در رویدادهای علمی را نشان می‌دهد و لزوم توجه سازمان‌ها و متولیان امر به برگزاری هرچه بیشتر این رویدادها را می‌طلبد و توجه به نیازها و علایق علمی بازدیدکنندگان هنگام طراحی رویدادها از عوامل موفقیت آن‌ها است.
کلمات کلیدی: ترویج علم، آموزش غیر رسمی، رویداد علمی، سنگ

کلیدواژه‌ها