بررسی روش های حمایتی از تولید علم و توسعه فناوری در حوزه های فنی و مهندسی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مر کز بهره وری دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه مریلند در بالتیمور کانتی

چکیده

کشور ایران که دارای تمدنی کهن و قدیمی است و در قرون گذشته سرآمد تولید و عرضه علم در دنیا بوده ولی در حال حاضر فقط حدود یک درصد از علم جهانی را تولید می کند و در مقایسه با سایر کشورها در جایگاه رتبه دوازدهم تولید علم و هشتاد و نهم توسعه فناوری قرار دارد. تغییر و بهبود این موقعیت جهت اقتدار ملی کشور ضروری است و باید برنامه مدون و راهکاری عملی برای توسعه علمی کشور بویژه در زمینه علوم فنی و مهندسی داشته باشیم. تولیدکنندگان علم در ایران عمدتاً دانشجویان دکتری هستند که با انجام تحقیقات توسعه ای عرضه محور به این مهم اقدام می نماید. با توجه به اینکه تعداد این دانشجویان در سالهای اخیر رشد چشمگیری یافته ولی کیفیت تولید علم تنزل یافته است و از طرف دیگر هزینه های هنگفت تحصیلی و تحقیق و پژوهش بدون هدایت، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در انجام پژوهش‌ها کارایی مناسب را ندارند. در این مقاله ابتدا انواع تحقیقات و مجریان آنها در رشته های فنی و مهندسی شناسایی و معرفی می‌ گردند. سپس وضعیت تولید علم و تولیدکنندگان علم در ایران بررسی شده و به ضرورت ساماندهی تولید علم در ایران پرداخته می‌شود.بعدحامیان مالی تحقیقات برای تولید علم و توسعه فناوری به همراه میزان اعتبارات مالی منظور شده در پنج کشور توسعه یافته بررسی و شناسائی شده و با مطالعات تطبیقی و بررسی عملکرد نهادهای بالا دستی سیاست‌گذار تولیدعلم و توسعه فناوری همچون کمیته نقشه جامع علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی و حامیان مالی موجود تولید علم در کشور چون وزارت علوم تحقیقات و فناوری و حامیان توسعه فناوری همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حامیان موثر تر مالی در ایران بررسی، تعیین و پیشنهاد خواهد شد

کلیدواژه‌ها