بررسی اثر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت/ موسسه آموش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش ابل

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری دانشکده علوم اقتصادی و اداری/ دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل/ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل

چکیده

تنوع فرهنگی، عمری به درازای پیدایش آگاهی در انسان دارد. فرهنگ قبل از انسان وجود نداشته و پدیده‌ای است که بشر بر طبیعت افزوده و حاصل خلاقیت انسان و محصول تعامل انسان با طبیعت و فناوری است. آگاهی به وجود فرهنگ، پدیده‌ای است که با پپدایش ضرورت نگاه عینی انسان به فرهنگ شکل گرفت. پیش از آن، فرهنگ پدیده‌ای بود درونی که فرد قادر نبود خود را از آن جدا سازد و از فاصله بدان بنگرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات می‌باشد. روش پژوهش حاضر بر اساس اهداف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای، و پژوهش از نوع علمی- مروری می باشد. نتایج نشان دادند که تنوع فرهنگی می‌تواند بر میزان پیچیدگی صادرات اثر بگذارد. به عبارتی دیگر، تنوع فرهنگی به افزایش تعداد کارآفرینان درگیر در فرآیند کشف هزینه کمک می‌کند که چشم‌اندازهای نوآوری را افزایش دهند و از این طریق فناوری اقتصاد را به سمت جلو و افزایش پیچیدگی صادرات را نیز افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تنوع فرهنگی همچنین می‌تواند میزان رشد صادرات را از طریق بهبود توانایی اقتصادی در جهت نزدیک شدن به مرز فناوری آن افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها