موسیقی طبیعت و انسان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقاله حاضر به تشریح چیستی، چگونگی و اهمیت موسیقی طبیعت می‏پردازد و رابطۀ آنرا با چگونگی حالات و مشخصات فرهنگی، اجتماعی و سلامتی انسان ترسیم می‏نماید. این پژوهش به کنکاش رابطه موسیقی طبیعت با محیط‏زیست، جانداران­ (موجودات زنده)، فرهنگ، آرامش انسان، کودکان، معماری و انواع لوازم موسیقی می‏پردازد. اگر این واژه‏ها را کنار هم قرار دهیم، انسجام در آنها صوتی ایجاد می­کند که مفهومش تداعی احساسی خوش رنگ، از موسیقی و طبیعت است. این مقاله با بررسی مطالعات و برخی از چالش‏های دنیای مدرن که انسان امروزی با آن درگیر است، بیان می‏دارد که بعد فردی و اجتماعی انسان می‏تواند در کنار هم، به گونه‏ای موسیقی طبیعت را دریافت کند که گویی نقشی رنگین از احساسات، بر گستره فرشی از دامان سبز طبیعت دارد. از طرف دیگر، اساس گرایش به سمت موسیقی طبیعت جهت رشد حواس مغزی، تقویت انسجام و انعطاف برای سازگاری، ایجاد تفاهم، و همچنین بهینه‏سازی اوقات فرح‏بخش و نشاط‏انگیز است که به سلامت و تجدید نیرو کمک کرده، بر قوت درک و دقت افزوده، و باعث تلطیف روح و ایجاد حس لذت‏بخش خواهد شد. با این وجود، برای ایجاد چنین پیوند محکمی، نیاز به نوعی خودشناسی و احساسی سرشار از حس آرامش برانگیخته از دل طبیعت است. در واقع، لازمه این گردهمایی، درک و پذیرش موسیقی است که ساخته و پرداخته خود طبیعت باشد. یافته‏های این مقاله کمک می‏کند که به آرامش طبیعت پی‏ببریم و برای کاهش تعارضات اجتماعی، شنیدن، حس کردن و لمس موسیقی طبیعت را نسخه‏‏پیچی می‏کند، زیرا زندگی بدون موسیقی طبیعت، اشتباه تکرارشونده‏ای بیش نیست.

کلیدواژه‌ها