آموزش مدیریت رسانه: موضوعات اصلی، فنون آموزش و چالشها

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

علوم ارتباطات / دانشگاه صداوسیمای تهران

چکیده

درنتیج جهانیشدن، فناوری و روی های جدید استفاده از رسان فضای رسان ای ب نحو معناداری تغییر
یافت است. ازاینرو محققان روزنام نگاری و ارتباطا جمعی خواستار تغییر و تجدیدنظر در وضعیت
تحصیلا تکمیلی در این زمین اند. هدف از این مقال بررسی نحوه وموزش مدیریت رسان در
سازمانهای متفاو و نحوه مواج مربیان با این زمین میانرشت ای، بینالمللی و پویا است. در
پیمایشی ونلاین، ما از مربیان چهارده کشور متفاو از سراسر اروپا در مورد موضوعا کلیدی
موردبحث در تدریس، وموزشهای کاربردی و چالشهای اساسی ملموس، پرسش کردیم

کلیدواژه‌ها