مطالعه زمین‌لرزه وان ترکیه با بزرگای :7.2اول آبان 1390 ( 2011 اکتبر23 )

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزل شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

زمینلرزه 90/8/1وان ترکی با بزرگای گشتاوری Mw7.2در ساعت 13:41ب وقت محلی موجب
644کشت (بر اساس گزارش رسمی منابع بیمارستانی) شد ک از این میزان 477نفر مربوط ب تلفا
در شهر ارجیش است. ناحی زلزل زده وان با تلاقی گسلهای ناحی شرق ترکی با شمال غربی ایران و
جنوب غربی قفقاز در محدودهای با لرزه خیزی بالا قرار گرفت و گسیختگی گسل زمینلرزهای در این
زلزل با سازوکار فشاری در راستای تقریبا شرقی- غربی با گسیختگی سطحی ب طول حدود 10
کیلومتر در شمال وان در حدفاصل ساحل دریاچ وان تا ساحل دریاچ ارجک قابل مشاهده بود. در
این مقال بر اساس بازدید ب عمل ومده از سوی گروه شناسایی مناطق زلزل زده پژوهشگاه بین المللی
زلزل شناسی و مهندسی زلزل از منطق وان ترکی ب مد 5روز (از روز بیست و ششم بعد از رخداد
زلزل) جنب های زلزل شناختی زلزل وان مورد بررسی قرار گرفت است.

کلیدواژه‌ها