بررسی نرم‌افزار پژوهیار: ابزاری کمکی برای پژوهشگران در مجموعه‌سازی، سازماندهی و استناددهی منابع اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مدیر پروژه نرم افزار پژوهیار ؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

چکیده

جستجو، گردووری و سازماندهی منابع اطلاعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی از یک سو و استناددهی ب
منابع مورد استفاده از سوی دیگر، همواره یکی از مسائل مهم و ضروری پژوهشگران بوده است. ب
موازا رشد و توسع فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، کتابخان ها، دانشگاهها، مراکز اطلاعرسانی،
علمی و پژوهشی ب ابزارهای ذخیره و بازیابی اطلاعا مناسب و سودمند مجهز شدند و هم نین،
ایجاد و توسع شبک وب و اینترنت جهانی، منجر ب دسترسی پژوهشگران ب منابع بیشمار اطلاعاتی
شد. در این میان ذخیره و مجموع سازی فرادادههای اطلاعاتی در یک کتابخان دیجیتالی با استفاده از
ابزارهای دیجیتالی کار را وسانتر میسازد. استناددهی و ارجاع ب منابع اطلاعاتی استفاده شده با
شیوههای استاندارد مزیت دیگری است ک کاربران ب ون نیاز دارند. علاوه بر ون در محیب دیجیتال نیاز
ب ابزاری مناسب است ک با پشتیبانی قالبها و استانداردهای صفحا وب کار ذخیرهسازی داده را
میسر کند. نوشتار حاضر، با مروری کلی ب معرفی نرمافزارهای مدیریت استناددهی، ویژگیهای ون و
سپس محدودیتهای ون برای تولید نرمافزار پژوهیار، ب عنوان اولین نرمافزار فارسی زبان مدیریت
استناددهی و ارجاعا میپردازد، و با هدف بررسی ویژگیها و قابلیتهای ون را در مجموع سازی،
سازماندهی و استناددهی و با رویکردی مروری امکانا ون را ک ب صور تجربی پیاده شده است،
در زمین مدیریت استناددهی معرفی میکند
.

کلیدواژه‌ها