برنامه‌ریزی مشارکتی در ترویج علم؛ مقایسه رسانه‌ها در تبیین جایگاه سازمان‌های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی/ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رسانه­ها در تبیین جایگاه سازمان­های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه می­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارشناسان و اصحاب رسانه در شهر اردبیل بوده که تعداد آن‌ها برابر 110 می­باشد. برای تعیین حجم نمونه به علت محدود بودن جامعه آماری از روش تمام‌شماری شماری استفاده شده است. به منظورگردآوری داده­های مورد نیاز از پرسشنامه محقق‌ساخته دارای سه بعد با الهام از مدل متانی و حسن­پور (1393) استفاده شده ­­است. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت جایگاه سازمان­های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه در حد مطلوب قرار دارد. همچنین وضعیت متغیرهای هدایت و آموزش افکار عمومی، جنبه نظارت و آگاهی بخشی در حد متوسط به بالا و متغیر تجمیع خواسته­های عمومی در وضعیت مطلوب قرار دارد. از بین انواع رسانه­ها مطبوعات با بیشترین میزان (60/0( و رادیو با کمترین میزان (16/0) در تبیین جایگاه سازمان‌های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه نقش دارند. 

کلیدواژه‌ها