نویسنده = امیرهوشنگ حیدری
لزوم سیاست‌گذاری آینده‌پژوهانه علم و فناوری در حوزه آب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.293985.1107

امیرهوشنگ حیدری


پیش‌نگری و پس‌نگری در مواجهه با شیوع بیماری کووید 19

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 109-122

امیرهوشنگ حیدری


آینده ‏پژوهی و روش دلفی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 75-93

امیرهوشنگ حیدری


مبانی و مفاهیم آینده‌پژوهی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 81-96

امیرهوشنگ حیدری


آیندهپژوهی: علم یا هنر؟

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 57-63

حسن بشیری؛ امیرهوشنگ حیدری